مگنت تراپی در منزل

مگنت تراپی در منزل یا مغناطیس درمانی در منزل

یکی از متداولترین بیماریهایی که افراد در سنین مختلف با آن درگیر هستند، پوکی استخوان است. این بیماری، نوعی بیماری خاموش است که با افزایش سن، بیشتر دیده میشود، اما ممکن است فرد مبتال به پوکی استخوان اصال از بیماری خود اطالعی نداشته باشد روشها و تجهیزات فیزیوتراپی برای درمان بیماریها و مشکالت جسمی در طول دهه اخیر تنوع و گسترش زیادی پیدا کردهاند. استفاده از دستگاه مگنت یا به اصطلاح مگنت تراپی یا مغناطیس درمانی یکی از جدیدترین این روشهاست. تکنیکهای فیزیوتراپی مانند مگنت تراپی به دلیل غیرتهاجمی بودن و نداشتن درد و عوارض جدی،در میان پزشکان و بیماران طرفداران زیادی دارند. در این مقاله درباره کاربرد دستگاه مگنت در درمان پوکی استخوان صحبت خواهیم نمود

پوکی استخوان چیست؟

پوکی استخوان به شرایطی گفته میشود که استخوانها در بدن ضعیف شده و احتمال شکستگی آنها افزایش پیدا میکند. این بیماری در طی چندین سال و به کندی ایجاد میشود. اغلب اوقات پوکی استخوان در افراد تنها زمانی تشخیص داده میشود که زمین خوردن یا ضربه ناگهانی باعث شکستن استخوان شود. شایعترین
آسیبها در افراد مبتال به پوکی استخوان عبارتند از:

شکستگی در ناحیه مچ دست و پا
شکستن استخوانهای باسن
شکستگی مهره های ستون فقرات

ضعف استخوانها در بدن افراد مبتال به پوکی استخوان بسیار زیاد است. تا حدی که گاهی اوقات سرفه یا عطسه نیز میتواند باعث شکستگی دنده یا ترک جزئی در یکی از مهره های ستون فقرات شود. پوکی استخوان معموالً تا زمانی که استخوانها شکسته نشوند دردناک نیست. شکستگی استخوان اغلب اولین عالمت پوکی استخوان است و بیمار باید روند فیزیوتراپی پس از شکستگی استخوان را طی کند.

دیگر علامت این بیماری خمیدگی ستون فقرات در افراد مسن است. خمیدگی رو به جلوی ستون فقرات زمانی اتفاق میافتد که استخوانهای ستون فقرات ضعیف شده و تحمل وزن بدن برای آنها دشوار باشد. برای کنترل و درمان پوکی استخوان روشهای متفاوتی وجود دارد. کاربرد دستگاه مگنت در درمان پوکی استخوان یکی ازاین روشهاست.

علل ابتال به پوکی استخوان

بافت استخوان در بدن مانند سایر بافتها، در طول حیات انسان به طول مداوم با سلولها و بافتهای جدیدجایگزین میشود. در بدن افراد ابتال به پوکی استخوان، ساختارهای استخوانی ضعیف شده و سلولهای استخوانی جایگزین به مقدار کافی تولید نمیشوند. عواملی که منجر به ابتال به پوکی استخوان میشوند عبارتند
از:

  • افزایش سن
  • یائسگی در خانمها
  • ابتال به برخی از بیماریها مانند بیماری بیماری التهاب روده و بیماریهای روده
  • مصرف برخی داروها مانند داروهای استروئیدی

دارو درمانی و فیزیوتراپی رایجترین درمانها برای پوکی استخوان به شمار میروند. کاربرد دستگاه مگنت دردرمان پوکی استخوان یکی از بهترین تکنیکهای فیزیوتراپی در درمان پوکی استخوان است. همانطور که گفته شد افزایش سن ریسک ابتال به پوکی استخوان را تا حد زیادی افزایش داده و کیفیت زندگی سالمندان را کاهش
میدهد. فیزیوتراپی سالمندان میتواند برای کمک به حل این مشکل بسیار مفید و موثر باشد.

مگنت تراپی چیست؟

مگنت تراپی یا مغناطیس درمانی یکی از روشهای فیزیوتراپی است که طی آن بدن در معرض میدان مغناطیسی با فرکانس پایین قرار میگیرد. در مگنت تراپی از آهنرباها برای کاهش درد و درمان بیماریها استفاده میشود. مگنت درمانی در درمان و بهبود بسیاری از بیماریها موثر است. کاربرد دستگاه مگنت در
درمان پوکی استخوان یکی از رایجترین کاربردهای این روش درمانی است. برای مگنت درمانی روشهای گوناگونی وجود دارد:

درمان میدان مغناطیسی ایستا:

در این روش، بیمار به نوعی آهنربا را روی پوست خود لمس میکند. ممکناست از یک دستبند مغناطیسی یا دیگر جواهرات مغناطیسی استفاده شود. یا ممکن است آهنربا به وسیله بانداژی به بدن متصل شود. همچنین ممکن است از آهنربا به عنوان کفی کفش نیز استفاده شود. مغناطیسی درمانی با بار الکتریکی (الکترومغناطیس درمان): آهنرباهایی که در این روش استفاده میشوند دارای بار الکتریکی هستند. درمان با الکترومغناطیسی معموالً از طریق پالس الکتریکی انجام میشود

مگنت درمانی چگونه عمل میکند؟

سلولها و سیستم های کلوئیدی بدن حاوی یونهایی هستند که میتوانند تحت تأثیر نیروهای مغناطیسی قرار گیرند. هنگامی که بافتهای مختلف بدن در معرض میدانهای مغناطیسی قرار می گیرند، جریان الکتریکی ضعیفی به آنها القا میشود و تمام سلولهایی را که در معرض آن هستند را فعال میکند.
در نتیجه بیماری، پتانسیل سطحی سلولهای بیمار در مقایسه با سلولهای سالم متفاوت است .
مگنت تراپی منجر به افزایش فعالیت سلول، افزایش بیشتر پتانسیل غشایی آن و در نهایت متجر به تعادل سلولها میشود. کاربرد دستگاه مگنت در درمان پوکی استخوان نیز به همین علت است.

کاربرد دستگاه مگنت در درمان پوکی استخوان

مطالعات زیادی درباره کاربرد دستگاه مگنت در درمان پوکی استخوان انجام شده است. برای مثال در یکی از معتبرترین این تحقیقات اثرات میدان مغناطیسی متناوب بر تراکم استخوان مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، 20 زن مبتال به پوکی استخوان شناسایی شدند و به مدت 12 هفته، تحت درمان با دستگاه مگنت قرار گرفتند. تراکم استخوان در این افراد پس از طی دوره درمانی به طرز چشمگیری افزایش یافت. همچنین در این مطالعه ثابت شد که اثرات درمانی مغناطیس درمانی دائمی هستند

به طور کلی ادبیات علمی و شواهد بالینی اعتبار مغناطیس درمانی را به عنوان ابزاری برای تحریک روند بهبود شکستگیهای استخوان و در درمان پوکی استخوان ثابت میکنند. انجام ۱۵ تا ۲۰ جلسه مگنت تراپی تاثیرات چشمگیری در درمان پوکی استخوان خواهد داشت. اغلب مگنت تراپی در کنار سایر تکنیکهای فیزیوتراپی و
دارو درمانی به بیماران توصیه میشود

کاربرد دستگاه مگنت در درمان پوکی استخوان موثر است زیرا مگنت تراپی می تواند 3 مکانیسم بیولوژیکی را تحریک کند:
مکانیسم سلولی (اثر بر روی غشای سلولی)
مغناطیس درمانی با قطبش مجدد ساختارهای سلولی به درمان پوکی استخوان کمک میکند

مکانیسم بینابینی و بافتی:

دستگاه مگنت با عمل بر روی مولکولهای پروتئین موجود در بافت همبند باعث افزایش تراکم استخوانها میشود. به طور خاص، مغناطیس درمانی روی پروتئینهای موجود در کالژن تأثیر میگذارد. دستگاه مگنت میتواند هموگلوبین را در سلولها فعال کند که به دلیل ماهیت فرومغناطیسی آن، توسط میدانهای مغناطیسی
جذب میشود و اجازه اکسیژن رسانی بیشتر به بافتها را میدهد

مکانیسم مماسی (عمل روی بافت استخوانی):

امواج الکترومغناطیسی مورد استفاده در مغناطیس درمانی امواج غیر یونیزه کننده با فرکانس و شدت کم هستندکه مستقیماً توسط اندامها و بافتهای بیولوژیکی جذب نمی شوند، اما تأثیر بیوفیزیکی بر آنها دارند

اثرات مگنت درمانی بر بدن

مگنت درمانی با بهبود نفوذپذیری غشای سلولی، متابولیسم سلولی را تحت تأثیر قرار میدهد. به بهبود شکستگیهای استخوان و همچنین زخمهای باز پوست کمک میکند. میدان مغناطیسی انتقال احساسات دردناک از انتهای عصب به سیستم عصبی مرکزی را کاهش میدهد و منجر به کاهش درد میشود. (به عنوان
یک مسکن عمل میکند)
گردش خون را تسریع میکند.
میزان فشار بر اسکلتی عضالنی را کاهش میدهد.
سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند (اثر بازسازی و سم زدایی)

همانطور که گفته شد، افراد مبتال به پوکی استخوان بیشتر از سایر افراد در معرض شکستگی استخوان قرار دارند. یک کاربرد دستگاه مگنت در درمان پوکی استخوان، درمان و بهبود انواع شکستگیهاست. مگنت درمانی منجر به کاهش درد در ناحیه دچار شکستگی شده و روند بهبودی را تسریع مینماید. این روش درمانی مکمل سبب تشکیل استخوان جدید در کوتاهترین زمان ممکن میشود. از این رو از مگنت درمانی برای درمان شکستگیهایی که دیر جوش میخورند استفاده میشود

سوالات متداول

پوکی استخوان چیست؟پوکی استخوان شرایط جسمی است که در آن ضعف شدید و تخلخل پایین استخوانها اتفاق میافتد

علل ابتال به پوکی استخوان کدامند؟افزایش سن، یائسگی، مصرف برخی از داروها و و ابتال به برخی از بیماریها مهمترین علل ابتال به پوکی استخوان هستند.

مگنت درمانی چیست؟مگنت درمانی یکی از تکنیکهای فیزیوتراپی است. در این روش نواحی خاصی از بدن با اهداف درمانی درمعرض میدان مغناطیسی با فرکانس پایین قرار میگیرند.

معایب کاربرد دستگاه مگنت در درمان پوکی استخوان کدامند؟ استفاده از دستگاه مگنت در درمان پوکی استخوان کامال بدون درد و عارضه است و تاکنون معایبی برای آن یافت نشده است

تکنیکهای فیزیوتراپی مانند مگنت تراپی به دلیل غیرتهاجمی بودن و نداشتن درد و عوارض جدی،در میان پزشکان و بیماران طرفداران زیادی دارند.و مجموعه آرین طب با بهترین متخصصین این روش مگنت تراپی را درمنزل برای شما انجام می دهد.

درخواست رزرو آنلاین:

بارگذاری...